Tỉ lệ pin mặt trời vỡ ở Việt Nam cao hơn thế giới?